Arbetsmiljöpolicy

Altitude Access Scandinavia AB är certifierade enligt ISO45001:2018

Övergripande mål
Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Altitude Access Scandinavia AB är att hela vår verksamhet genomsyras av medvetenhet om arbetsmiljö och innebörden av de ingående delarna hälsa, säkerhet och välfärd för att värna om såväl medarbetare som samhället. Utöver att efterleva bindande krav, som anges i bland annat arbetsmiljölagen och annan arbetsmiljölagstiftning, strävar vi efter att göra de bästa valen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete.
Hos oss innebär ett bra miljöarbete:
- Att försäkra oss om en säker arbetsmiljö för alla medarbetare och kunder.
- Att sträva mot vår Nollvision för avvikelser, skador och dödsfall.
- Att öka medvetenhet kring psykisk hälsa och ta hand om varandra.
Uppföljning
- Altitude Access Scandinavia AB ska årligen fastställa mål för arbetsmiljöarbetet.
- Utifrån målen upprättas en handlingsplan med aktiviteter för att nå målen.
- Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljömål sker månatligen av ledningsgruppen.
- Altitude Access Scandinavia AB arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.
OH&S policy
Alitude Access Scandinavia AB
Overall objectives
The overall objectives of the Occupational Health and Safety work at Altitude Access Scandinavia AB are for our entire business to be permeated by awareness towards Occupational Health and Safety as a multidisciplinary field concerning the health, safety and welfare not only for those employed as an occupation but also for members of the public. In addition to complying with compliance obligations, which are stated in the Work Environment Code and other health and safety legislation, we strive to make the best choices in our daily operations and to maintain and continually improve our Occupational Health and Safety work.
For us, good OH&S work means:
- To ensure a safe work environment for all employees and customers.
- To aim for zero non-conformities, recordable incidents and fatalities.
- To raise awareness of mental health and take care of each other.
Monitoring
- Altitude Access Scandinavia AB shall annually create objectives for the OH&S work. Based on these objectives, an action plan is generated with activities to achieve the objectives.
- Monitoring and evaluation of environmental objectives takes place monthly lead by the management.
- Altitude Access Scandinavia AB's OH&S policy must be reviewed annually and revised if necessary.
ADRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping