Miljöpolicy

Altitude Access Scandinavia AB är certifierade enligt ISO14001:2015

Övergripande mål
Det övergripande målet för miljöarbetet på Altitude Access Scandinavia AB är att hela vår verksamhet ska genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Förutom att uppfylla kraven på efterlevnad, som anges i miljöbalken och annan miljölagstiftning, strävar vi efter att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete.
För oss innebär ett bra miljöarbete
- Att minska fordonens och transporternas miljöpåverkan.
- Att öka andelen miljövänlig upphandling och minimera onödig resursförbrukning.
- För att minska avfall, ha god avfallshantering och återanvända material.
- Att vara energi- och tidseffektiv och undersöka möjligheter för egen elproduktion.
- Att både ledning och medarbetare tar ansvar och bidrar till en ständig förbättring av miljöarbetet.
Uppföljning
- Altitude Access Scandinavia AB ska årligen skapa mål för miljöarbetet. Baserat på dessa mål skapas en handlingsplan för att uppnå målen.
- Uppföljning och utvärdering av miljömål sker årligen under ledning av ledningen.
- Altitude Access Scandinavia AB: s miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.
Environmental policy
Alitude Access Scandinavia AB is certified according to ISO14001:2015
Overall objectives
The overall objectives of the environmental work at Altitude Access Scandinavia AB are for our entire business to be permeated by environmental awareness so that we contribute to a sustainable development and reduce environmental impact. In addition to complying with compliance obligations, which are stated in The Swedish Environmental Code and other environmental legislation, we strive to make the best environmental choices in our daily operations and to continually improve our environmental work.
For us, good environmental work means:
- To reduce the environmental impact of vehicles and transport.
- To increase the proportion of environmentally friendly procurement and minimize unnecessary resource consumption.
- To reduce waste, have good waste management and reuse materials.
- To be energy and time efficient and investigate opportunities for own electricity production.
- That both management and employees take responsibility and contribute to the continual improvement of environmental work.
Monitoring
- Altitude Access Scandinavia AB shall annually create objectives for the environmental work. Based on these objectives, an action plan is generated with activities to achieve the objectives.
- Monitoring and evaluation of environmental objectives takes place annually lead by the management.
- Altitude Access Scandinavia AB's environmental policy must be reviewed annually and revised if necessary.
ADRESS
Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 Linköping